Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2020

Przeciążenie informacyjne wyzwaniem dla edukacji doby cyfrowej

Autor: Wojciech Marcin Czerski ORCIDiD
Rok: 2020
Numer: 2
Strony: 74-84
DOI: 10.34767/PP.2020.02.05

Abstrakt

W niniejszym artykule autor skupił się na zagadnieniu przeciążenia informacyjnego oraz skutków jego występowania. Na wstępie zostało zanalizowane zjawisko pod kątem historycznym i semantycznym. Autorzy nie są natomiast do końca zgodni co do samego nazewnictwa, często stosując zamiennie przeciążenie informacyjne z nadmiarowością informacji, czy też syndromem zmęczenia informacyjnego, jednak nie zawsze charakteryzując omawiane zagadnienie. Z przeprowadzonych analiz wynika, że przeciążenie informacyjne jest efektem nadmiaru docierających do człowieka informacji, z którymi jego mózg nie jest w stanie sobie poradzić. W przypadku permanentnego przeciążenia człowiek narażony jest na wiele schorzeń, wśród których wymienić należy chociażby stres informacyjny, którego efektem zazwyczaj jest depresja. Zatem niezmiernie ważną rolę w przygotowaniu młodego człowieka do funkcjonowania w tak trudnych czasach odgrywa szkoła, która powinna nauczyć jak poruszać się w infosferze, aby nie doświadczyć omawianego zjawiska.

Słowa kluczowe

edukacja infosfera nadmiarowość informacji pedagogika stres informacyjny szkoła zmęczenie informacyjne

Bibliografia

Babik W. (2010). O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym. W: J. Morbitzer (red.), Człowiek-Media-Edukacja (s. 2127). Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej.

Babik W. (2011). O manipulowaniu informacją w prywatnej i publicznej przestrzeni informacyjnej. W: E. Musiał, I. Pulak (red.), Człowiek, media, edukacja (s. 1117). Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej.

Batorowska H. (2017). Przetwarzanie informacji w środowisku jej nadmiarowości i przyśpieszenia technologicznego w świetle badań własnych. Edukacja -Technika-Informatyka, 8(1), 177191. DOI: doi.org/10.15584/eti.2017.1.25

Batorski D. (2011). W morzu informacji. Academia, 3(27), 2426.

Cialdini R.B. (1996). Wywieranie wpływu na ludzi: Teoria i praktyka. Przeł. B. Wojciszke. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Czerski W.M. (2019). Manipulacja informacją jednym z kluczowych problemów współczesnego świata mediów. Dydaktyka Informatyki, 14, 5565. DOI:10.15584/di.2019.14.5

Czopek J. (2017). Nadmiarowość informacji ery społeczeństwa informacyjnego wyzwaniem dla nauczyciela. Edukacja Technika Informatyka, 8(3), 225-230. DOI: 10.15584/eti.2017.3.31

Delors J. (red.) (1998). Edukacja: Jest w niej ukryty skarb. Przeł. W. Robczak. Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowcow Polskich.

Fazlagić J.A. (2010). Zjawisko nadmiaru informacji a współczesna edukacja. e-mentor, 4(36), 37-42.

Furmanek W. (2013). Niektore pedagogiczne konsekwencje nadmiarowości informacji. Edukacja Technika Informatyka, 4(2), 1528.

Jachym W. (2016). Ocena jakości stron WWW bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych z perspektywy ekologii informacji (rozprawa doktorska). Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice.

Jelonek D. (2011). Problem przeładowania informacyjnego w społeczeństwie informacyjnym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (67), 4552.

Kobyliński A. (2017). Agregatory wiadomości remedium na przeładowanie informacyjne?. Ekonomiczne Problemy Usług, 2(126), 8392. DOI: 0.18276/epu.2017.126/2-09

Krzysztofek K. (2006). Społeczeństwo w dobie internetu: Refleksyjne czy algorytmiczne?. W: Ł. Jonak (red.), Re: InternetSpołeczne aspekty medium: Polskie konteksty i interpretacje (s. 1941). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Ledzińska M. (2004). Nadprodukcja informacji jako wyzwanie edukacyjne perspektywa psychologiczna. W: M. Radochoński, B. Przywara (red.), Jednostka grupa cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego (s. 1527). Rzeszow: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.

Ledzińska M. (2009). Człowiek wspołczesny w obliczu stresu informacyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Lichtarski J. (red.) (2007). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie (wyd. 7, zm. rozsz). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

Materska K. (2004). Rola bibliotek w rozwiązywaniu informacyjnych problemów współczesności. Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny, 286(3), 3150.

Przeciążenie informacją. (2017). Wikipedia, wolna encyklopedia. Zaczerpnięte 9 lutego 2020. Strona internetowa https://pl.wikipedia.org/wiki/Przeciążenie_informacją

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (2014). Psychologia wychowawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Światowiec-Szczepańska J. (2018). Zjawisko przeciążenia informacyjnego w procesach decyzyjnych menedżerow. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(11), 6078. DOI: 10.18559/SOEP.2018.11.4

Toffler A. (2007). Szok przyszłości. Przeł. W. Osiatyński i in. Przeźmierowo: Wydawnictwo Kurpisz.

Walczak N. (2015). Informacyjna powodź. Zaczerpnięte 28 stycznia 2020. Strona internetowa http://pdf.edu.pl/natalia-walczak/shareujemy/informacyjna-powodz

Zygała R. (2007). Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.