Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2020

Pedagodzy na rynku pracy w świetle badań losów absolwentów

Autor: Ewa Murawska ORCIDiD, Małgorzata Obrycka ORCIDiD
Rok: 2020
Numer: 2
Strony: 142-159
DOI: 10.34767/PP.2020.02.10

Abstrakt

Autorki podjęły temat losów zawodowych absolwentek i absolwentów kierunku pedagogika (2018 rok) Akademii Pomorskiej w Słupsku. W swoich rozważaniach rozpoczynają od przytoczenia definicji profesji pedagogicznej oraz uwarunkowań pracy pedagoga. Przedstawiono również problematykę efektów uczenia się, w odniesieniu do trzech wymiarów: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Wstęp teoretyczny stanowi tło do opisanych badań. W celu znalezienia odpowiedzi na główne pytanie badawcze, mianowicie: jakie związki ujawniają się pomiędzy zaplanowanymi efektami uczenia się a losami zawodowymi absolwentek i absolwentów?”– zastosowano metodę w postaci sondażu ankietowego. Duże znaczenie przypisano także kwestii ekonomicznych losów absolwentek i absolwentów. W tym celu zinterpretowano dane Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych.

Słowa kluczowe

absolwent badania w edukacji edukacja efekty kształcenia pedagogika profesjonalizacja zawodowa

Bibliografia

Apanowicz J. (2003). Metodologia nauk. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.

Bauman Z. (2006). Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Przeł. S. Obirek. Krakow: Wydawnictwo WAM.

Csikszentmihalyi M. (2005). Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. Przeł. M. Wajda-Kacmajor. Taszow: Moderator.

Hildebrandt A. (2013). Koniec z pracą?. Warszawa: Difin.

Juraś-Krawczyk B. (2000). Edukacyjny i społeczny wymiar bezrobocia (na przykładzie dużego miasta). Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego.

Juszczyk S. (2005). Badania ilościowe w naukach społecznych: szkice metodologiczne Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka.

Kaplan D. (red.) (2004). The SAGE handbook of quantitative methodology for the social sciences. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Kozek W. (1994). Praca w warunkach zmian rynkowych: wybrane zagadnienia. Warszawa: First Business College Prywatne Policealne Studium Handlowe.

Kruger H.H., Pfaff N. (2006). Metody badań pedagogicznych. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika: pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych (s. 148), t. 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Marynowicz-Hetka E (1988). Akademickie studia pedagogiczne (nienauczycielskie) w reformującej się szkole wyższej problemy do dyskusji. Kwartalnik Pedagogiczny, (34), s. 4352.

Misztal A., Butlewski M. (2012). Life improvement at work. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Nowak S. (2012). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Okoń W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogolnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Palka S. (2010). Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pawluczuk W. (1990). Wiara a życie codzienne. Krakow: Wydawnictwo Miniatura.

Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Piorunek M. (2009). Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Rubacha K. (2016). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Editions Spotkania Społka z o.o.

Rifkin J. (2001). Koniec pracy. Schyłek siły roboczej ma świecie i początek ery postronkowej. Przeł. E. Kania. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.