Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2020

Znaczenie relacji w rodzinach nauczycieli w kontekście oceniania uczniów

Autor: Krzysztof Zajdel ORCIDiD
Rok: 2020
Numer: 2
Strony: 243-256
DOI: 10.34767/PP.2020.02.16

Abstrakt

Ocena to istotny element funkcjonowania ucznia w placówce, jak i sposób na opanowanie grupy przez nauczyciela. Na aspekty oceniania ucznia przez nauczyciela ma wpływ wiele czynników, w tym między innymi: jego własne doświadczenia z bycia ocenianym w rodzinie. Starałem się wskazać w moich badaniach, jak ważne są czynniki zewnętrzne, atmosfera domu rodzinnego. W określeniu relacji rodzinnych nauczycieli wykorzystałem spłaszczoną skalę Kazimierza Kotlarskiego. Odniosłem się też do określonej placówki szkolnej – czy w zależności od typu placówki, w jakiej uczy nauczyciel, zmienia się sposób oceniania przez nauczycieli.

Słowa kluczowe

nauczyciel ocenianie pedagogika rodzina

Bibliografia

Adamski F. (2002). Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Boguszewski R. (2016). Współczesne znaczenie i rozumienie rodziny w Polsce. Zeszyty Naukowe KUL, 4 (232).

Borecka-Biernat D. (1992). Style wychowania w rodzinie a agresywne zachowania dzieci. Prace Psychologiczne, Acta Universitatis Wratislaviensis, 26, 125–141.

Bradshaw J. (1994). Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie. Warszawa: IPZIT.

CBOS (2017). Sens życia wczoraj i dziś. Komunikat z Badań, 41. Zaczerpnięte 16 listopada 2020. Strona internetowa https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_041_17.PDF

Cudak S. (2012). Znaczenie więzi emocjonalnych w rodzinie dla prawidłowego funkcjonowania dzieci. Pedagogika Rodziny, 2(4).

Kawula S., Brągiel J., Janke A. (2000). Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kotlarski K. (2006). Wybrane podmiotowe i środowiskowe korelaty karier edukacyjnych. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Kwiatkowska H. (2012). Pedeutologia. Warszawa: Łośgraf. Ulman P. (2014). Polska rodzina w świetle wybranych badań statystycznych. Studia Socialia Cracoviensia, 6, 1 (10).

Sozańska E. (2014). Rodzina jako środowisko wychowania w wartościach. Łódzkie Studia Teologiczne, 23/3.

Śliwerski B. (2004). Współczesne teorie i nurty wychowania. Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Zielińska A. (2012). Style wychowania w rodzinie pochodzenia a poczucie własnej wartości w relacjach interpersonalnych i radzenie sobie w sytuacjach trudnych u młodych dorosłych. Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, Ecologia Humania, T10 (2).