Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2021

Rodzicielstwo i rodzina w kontekście współczesnych zagrożeń

Autor: Urszula Ostrowska ORCIDiD
Rok: 2021
Numer: 1
Strony: 59-72
DOI: 10.34767/PP.2021.01.03

Abstrakt

Rodzina jest uniwersalnym archetypem wspólnym dla wszystkich kultur świata mimo występujących w ich obrębie różnic kulturowych. W niniejszym tekście podejmuję zagadnienie współczesnej rodziny w kontekście zagrożeń jej funkcjonowania. Koncentruję uwagę wokół kwestii terminologicznych oraz uzasadniam nieodzowność opracowania nowej adekwatnej definicji alternatywnych form życia małżeńskiego i rodzinnego, w tym takich jak kohabitacja oraz konkubinat, związki DINKS, a także singielstwo, wraz z towarzyszącymi im rozmaitymi odmianami. Wszystko, czego doświadcza człowiek w życiu rodzinnym, wpisuje się mniej lub bardziej trwale w jego biografię i stanowi wzorzec dla własnej egzystencji, znacząco przekładając się na kreowane zawłaszcza w jego dorosłym życiu związki i relacje interpersonalne, nie tylko w sferze rodzinnej.

Słowa kluczowe

kontekst przemiany rodzicielstwo rodzina zagrożenia

Bibliografia

Arystoteles (2000). Etyka nikomachejska. W: tegoż, Dzieła wszystkie, t. 5. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Arystoteles (2001). Polityka. W: tegoż, Dzieła wszystkie, t. 6. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Balcerzak-Paradowska B. (2004). Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków: przemiany, zagrożenia, potrzeba działań. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Beck U., Beck-Gernsheim E. (2013). Całkiem zwyczajny chaos miłości. Przekł. T. Dominiak. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Becker G. (1991). A Treatise on the Family. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Biernat T., Sobierajski P. (2007). Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

CBOS (2019). Więzi rodzinne. Komunikat z badań nr 61/2019.

CBOS (2019). Preferowane modele życia rodzinnego. Komunikat z badań nr 46/2019.

CBOS (2019). Rodzina – jej znaczenie i rozumienie. Komunikat z badań nr 22/2019.

Czernecka J. (2011). Wielkomiejscy single. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Dyczewski L. (1994). Rodzina. Społeczeństwo. Państwo. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Encyklopedia socjologii (2000). Tom 3. O–R. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Flandrin J.-L. (1998). Historia rodziny. Przeł. A. Kuryś. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, Liga Republikańska.

Guasp A. (2010). Different Families: The Experiences of Children with Lesbian and Gay Parents. London: Stonewall.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.).

Krąpiec M.A. (1986). Człowiek i prawo naturalne. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kwak A. (2005). Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Makietlo-Jarża G. (1998). Rodzina. W: W. Szewczuk (red.), Encyklopedia psychologii. Warszawa: Wydawca Fundacja Innowacja.

Michalczak K., Olasik M., Stasińska A. (red.) (2013). Nienormatywne praktyki rodzinne. InterAlia. Pismo poświęcone studiom queer, 8.

Okoń W. (2001). Rodzina. W: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Ostrowska U. (2012). Samotność z perspektywy aksjologicznej. Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 7–24.

Ostrowska U. (2017). Pomoc i wsparcie z perspektywy aksjologicznej. W: A. Knocińska, P. Frąckowiak (red.), Pomoc – Wsparcie – Ratownictwo. O optymalizacji rozwoju i edukacji człowieka na różnych etapach życia (s. 29–42). Poznań – Gniezno: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Ostrowska U. (2018). Tradycja jako źródło wartości w zglobalizowanym świecie. W: M. Chrost, K. Jakubiak (red.), Wychowanie, socjalizacja, edukacja (s. 317–358). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.

Ostrowska U. (2020). Współczesna rodzina w ujęciach terminologicznych W: K. Jakubiak, R. Grzybowski (red.), Rodzina i dziecko w zmieniającym się świecie. Spojrzenie historyczne i pedagogiczne (s. 259–286). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Plopa M. (2009). Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia: perspektywa badań. W: tegoż (red.), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

Regnerus M., Uecker J. (2011). Premarital Sex in America: How Young Americans Meet, Mate, and Think about Marrying. Oxford: University Press.

Rosental S., Budgon S. (2004). Cultures of intimacy and care Beyond the family. Personal life and social change in the early 21st century. Current sociology. journal.sagepub.com.

Segrin Ch., Jeanne F. (2005). Family Communication. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Slany K. (2008). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Nomos.

Szczepański J. (1972). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.