Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2021

Media – wartości – rodzina. Możliwości pedagogicznego wsparcia

Autor: Monika Lewicka ORCIDiD
Rok: 2021
Numer: 1
Strony: 73-90
DOI: 10.34767/PP.2021.01.04

Abstrakt

Niektórzy recenzenci współczesności zwracają uwagę na niebezpieczeństwo antropologicznej dehumanizacji. Tropy te rozpoznaje pedagogika, analizując między innymi wpływ mediów na kształtowanie postaw młodego człowieka. Artykuł nie tylko w sposób rzeczowy diagnozuje ten wpływ, lecz przede wszystkim ukazuje szeroki wachlarz niezauważalnych niejednokrotnie  „pułapek” manipulacyjnych mass mediów. Osnowę artykułu stanowi niezwykle ważne zagadnienie interakcji pomiędzy przekazem mass mediów a światem aksjologicznym młodego człowieka i jej wpływu na konkretne postawy. Istotne jest to, że autorka nie izoluje opisywanego fenomenu, lecz umiejscawia go w obszarze i kontekście rodziny, co pozwala na praktyczne ujęcie tej problematyki.

Słowa kluczowe

media przekaz medialny relatywizm rodzicielstwo rodzina wartości

Bibliografia

Błasiak A. (2009). Aksjologiczne aspekty procesu wychowania. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Błasiak A. (2019). Narracje rodziców w przestrzeni mediów społecznościowych – zarys problematyki na przykładzie zjawiska sharentingu. Biografistyka Pedagogiczna, 4, 1.

Brosh A. (2017). Sharenting – nowy wymiar rodzicielstwa?. W: H. Krauze-Sikorska, M. Klinowski (red.), Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Delmanowicz G. (2009). Formacja do dojrzałego korzystania z Internetu jako wyzwanie dla życia rodzinnego. Studia nad Rodziną, 12/1–2 (22–23).

Dyczewski L. (2005). Więź rodzinna a media elektroniczne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 67 (1).

Ejsmont M., Kosmalska B. (2005). Media, wartości, wychowanie. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Gajewski M. (2009). Brutalne gry komputerowe w życiu dzieci i młodzieży. W: B. Szmigielska (red.), Psychologiczne konteksty Internetu. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Halne P. (1997). Siła manipulacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”.

Izdebska J. (1996). Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. Gdańsk: Wydawnictwo Trans Humana.

Jaszczak A. (2009). Poczucie uzależnienia od Internetu a poczucie kontroli u adolescentów. W: B. Szmigielska (red.), Psychologiczne konteksty Internetu. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Jędrzejo M. (2008). Zabijanie jako zabawa – na przykładzie gier komputerowych i  sieciowych. W: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Media w edukacji –szanse i zagrożenia. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Juszczyk S. (2000). Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kosmalska B. (2019). Edukacja medialna w rodzinie. Studia Edukacyjne, 53.

Krzesińska-Żach B. (2005). Dziecko i media elektroniczne. Nowy wymiar dzieciństwa. W: J. Izdebska, T. Sosnowski (red.), Telewizja i inne mass media w życiu dziecka – wyzwaniem dla edukacji medialnej, t. 1. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Lepa A. (1995). Świat manipulacji. Częstochowa: Wydawnictwo Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Lepa A. (1994). Świat propagandy. Częstochowa: Wydawnictwo Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Majkowski W. (2008). Etos rodziny a postmodernistyczna filozofia. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształt rodziny współczesnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Musioł M. (2013). Pedagogizacja medialna rodziny. Zakres – uwarunkowania – dylematy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Nowicka E. (2019). Edukacja medialna w rodzinie a zapobieganie zagrożeniom medialnym. Dyskursy Młodych Andragogów.

Obuchowski K. (2001). Człowiek, dążenia, sens: myśli wybrane. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Skreczko A. (2008). Manipulacja słowem w problematyce rodzinnej. Studia nad Rodziną, 12/1–2 (22–23).

Sokołowski M. (2008). Nuda, ułuda i stereotyp. Młodzież wobec reklamy. W: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Media w edukacji – szanse i zagrożenia. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Szulich-Kałuża J. (2007). Media jako czynnik kształtujący model małżeństwa i rodziny. W: L. Dyczewski (red.), Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Szulich-Kałuża J. (2016). Społeczne uwarunkowania edukacji medialnej w rodzinie. Journal of Modern Science, 1/28.