Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2021

Problematyka wychowania domowego na łamach czasopisma "Dziecko" (1913–1915)

Autor: Monika Nawrot-Borowska ORCIDiD
Rok: 2021
Numer: 1
Strony: 125-160
DOI: 10.34767/PP.2021.01.07

Abstrakt

Przedmiotem podjętych analiz jest problematyka wychowania domowego dziecka na początku XX wieku. Podstawą źródłową dokonanych ustaleń uczyniono Dziecko. Czasopismo poświęcone wychowaniu domowemu i społecznemu, wydawane w Warszawie w latach 1913–1915. Celem badań jest odtworzenie oraz problemowa systematyka zagadnień i porad z zakresu wychowania rodzinnego dziecka, dotyczących poszczególnych dziedzin wychowania, w tym moralnego i religijnego, fizycznego i zdrowotnego, kształcenia umysłu, nauczania domowego, zabaw i zabawek dziecięcych, publikowanych na łamach wskazanego pisma. Problematyka ta obejmowała szerokie spektrum problemów wychowania dziecka we wszystkich okresach rozwojowych, od narodzin do dojrzewania. Teksty, obok części teoretyczno-naukowej, zawierały szereg porad i wskazówek dla rodziców – w głównej mierze matek, opiekunów i wychowawców domowych w zakresie wychowania dzieci i młodzieży. Artykuł ukazuje aktualny na początku wieku XX stan wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, higienicznej, medycznej dotyczącej rozwoju dziecka.

Słowa kluczowe

dzieciństwo historia wychowania pedagogika porady prasa wychowanie domowe

Bibliografia

Aries P. (1995). Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut.

Bańcerek D.K. (2004). Twórczość piśmiennicza siostry Barbary Żulińskiej CR. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 3–4.

Bołdyrew A. (2008). Matka i dziecko rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795–1918. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.

Delimata M. (2004). Dziecko w Polsce średniowiecznej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Jabłonowska Z. (1975). Rodzina w XIX i na początku XX wieku. W: J. Komorowska (red.), Przemiany rodziny polskiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.

Jakubiak K., Winiarz A. (red.) (2000). Wychowanie w rodzinie polskiej od schyłku XVIII do połowy XX wieku. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Jakubiak K. (1993). Popularyzacja wychowania rodzinnego dziecka w polskiej literaturze pedagogicznej i czasopiśmiennictwie XIX wieku. W: J. Jundziłł (red.), Rodzina w starożytnym Rzymie. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Jakubiak K. (red.) (1995). Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Jakubiak K. (1995). Wypracowanie modelu wychowania rodzinnego dziecka w polskiej pedagogice XIX i początku XX wieku. W: J. Jundziłł (red.), Rodzina i wychowanie. Ciągłość i zmienność na przestrzeni wieków. Bydgoszcz Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Jakubiak K. (2000). Edukacja rodziców w polskiej refleksji i praktyce pedagogicznej XIX i XX wieku – do 1939 roku. W: K. Jakubiak, A. Winiarz (red.), Wychowanie w rodzinie polskiej XIX i XX wieku. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Jakubiak K. (2002). Problematyka dzieciństwa na łamach „Dziecka” (1913–1915). W: K. Jakubiak, W. Jamrożek (red.), Dziecko w rodzinie i społeczeństwie, t. 2. Dzieje nowożytne. Bydgoszcz: Wyd. Akademii Bydgoskiej.

Jakubiak K. (2012). Świat postulowanych wartości życia i wychowania w rodzinach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pedagogika, 21.

Jakubiak K., Jamrożek W. (red.) (2002). Dziecko w rodzinie i społeczeństwie, t. 2. Dzieje nowożytne. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Jakubiak K., Nawrot-Borowska M. (2016). Rodzina polska w XIX wieku jako środowisko wychowawcze i jej funkcja edukacyjna. Studia Paedagogica Ignatiana, 2.

Jakubiak K., Winiarz A. (2005). Nauczanie domowe dzieci polskich od VIII do XX wieku. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Jundziłł J. (red.) (1994). Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Jundziłł J., Żołądź-Strzelczyk D. (red.) (2012). Dziecko w rodzinie i społeczeństwie, t. 1. Starożytność – średniowiecze. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Kałwa D., Walaszek A., Żarnowska A. (red.) (2005). Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Kita J., Korybut-Marciniak M. (red.) (2016). Życie prywatne Polaków w XIX wieku, t. 5. Świat dziecka. Łódź – Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kołakowski A. (red.) (2015). Doświadczanie dzieciństwa i młodości w Polsce (1918–1989). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Korzeniowska W., Szuścik U. (red.) (2010). Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Koźmian D. (1996). Chrześcijańska myśl wychowawcza Fryderyka Wilhelma Foerstera i jej recepcja w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kryńska E., Suplicka A., Wróblewska U. (red.) (2013). Dziecko w historii – wątek korczakowski. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Kryńska E., Suplicka A., Wróblewska U. (red.) (2017). Dziecko w historii – w kręgu kultury chrześcijańskiej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Nawrot-Borowska M. (2011). Nauczanie domowe na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku – zapatrywania teoretyczne i praktyka. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Nawrot-Borowska M. (2016a). Zabawy, zabawki i zajęcia dzieci na początku XX wieku na łamach czasopisma „Dziecko”. W: J. Kita, M. Korybut-Marciniak (red.), Świat dziecka. Łódź – Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Nawrot-Borowska M. (2016b). Problematyka zdrowia i higieny dziecka na początku XX wieku na łamach czasopisma „Dziecko”. W: M. Nawrot-Borowska, D. Zając (red.), Dziecko w perspektywie diachronicznej i synchronicznej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Nowakowski H. (1965). Waldemar Osterloff (1858–1925). Przegląd Historyczno--Oświatowy, 2.

Pachocka A. (2009). Dzieciństwo we dworze szlacheckim w I połowie XIX wieku. Kraków: Wydawnictwo Avalon.

Walasek S. (2015). Opieka i wychowanie małego dziecka na łamach czasopism z przełomu XIX i XX wieku. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.

Walasek S., Albański L. (red.) (2011a). Wychowanie w rodzinie. Przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków, t. 1. Jelenia Góra: Karkonoska Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze.

Walasek S., Albański L. (red.) (2011b). Wychowanie w rodzinie. Rodzina na przestrzeni wieków, t. 2. Jelenia Góra: Karkonoska Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze.

Wnęk J. (2012). Dziecko w polskiej literaturze naukowej 1918–1939. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Żołądź-Strzelczyk D. (2002). Dziecko w dawnej Polsce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Żołądź-Strzelczyk D., Kabacińska-Łuczak K. (2012). Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku. Warszawa: Wydawnictwo DiG.