Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2021

Czy samotne matki mogą mieć czas wolny? Czy chcą go mieć?

Autor: Anna Róg ORCIDiD
Rok: 2021
Numer: 1
Strony: 206-217
DOI: 10.34767/PP.2021.01.11

Abstrakt

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak samotne kobiety wychowujące dzieci traktują swój czas wolny. Badania i analiza wyników zostały oparte na metodologii teorii ugruntowanej nawiązującej do natury i założeń teorii interakcjonizmu symbolicznego i są częścią projektu (Nie)niezależne macierzyństwo. Między poleganiem na pomocy społecznej a usamodzielnianiem się. Badania przeprowadzono w grupie 17 matek. Obejmowały one częściowo ustrukturyzowany wywiad jakościowy. Uzyskane wyniki świadczą o znacznym zróżnicowaniu postrzegania czasu wolnego przez matki. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów wyodrębniono następujące kategorie: celowy czas wolny, „nieświadomy” czas wolny – czas „przemijający”, wolny czas to czas moich dzieci, „nieistniejący” czas wolny.

Słowa kluczowe

czas wolny pedagogika samotne rodzicielstwo

Bibliografia

Babbie E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czerepaniak-Walczak M. (2007). Od próżniaczenia do zniewolenia – w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego. W: E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedago gika społeczna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dzięgielewska M. (2007). Czas w życiu człowieka dorosłego. W: B. Juraś-Krawczyk (red.), Wybrane obszary badawcze andragogiki. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

Hanyga-Janczak P. (2011). Czas wolny studentów. Komponenty i zagospodarowanie. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Honneth A. (2012). Walka o uznanie. Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.

Kamiński A. (1965). Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Konecki K.T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Owsianowska S. (2012). Czas wolny i rekreacja a płeć kulturowa. W: R. Winiarski (red.), Rekreacja i czas wolny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Szlendak T. (2009). Co się dzieje z czasem wolnym? Od codziennego znoju i odpoczynku do codzienności, w której czas eksplodował. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Truszkowska-Wojtkowiak M. (2012). Fenomen czasu wolnego. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Witkowski L. (1998). O słowniku nowej generacji dla nauczycieli. W: A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska, S.M. Kwiatkowski (red.), Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.