Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2021

Rodzicielskie konceptualizacje uczestnictwa w kulturze muzycznej na przykładzie rodziców uczniów szkół muzycznych I stopnia w Polsce. Rekonstrukcja fenomenograficzna

Autor: Damian Labiak ORCIDiD
Rok: 2021
Numer: 1
Strony: 261-276
DOI: 10.34767/PP.2021.01.14

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród rodziców dzieci uczęszczających do szkoły muzycznej. Jej celem była fenomenograficzna rekonstrukcja sposobów konceptualizacji uczestnictwa w kulturze muzycznej. Analiza zebranego materiału badawczego pozwoliła na wyodrębnienie szeregu kategorii wskazujących na indywidualne i społeczne konteksty tego uczestnictwa. Szczególnie interesujące są zagadnienia związane z kompetencjami kulturowymi, różnymi sposobami postrzegania muzyki przez osoby badane. Na szczególną uwagę zasługują również konteksty odnoszące się do rodziny, jej mechanizmów i nawiązywania więzi rodzinnych.

Słowa kluczowe

fenomenografia kultura muzyczna pedagogika kultury pedagogika rodziny rodzice szkoła muzyczna uczestnictwo w kulturze

Bibliografia

Adrjan B. (2011). Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Bauman Z. (2007). Płynne życie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bourdieu P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bruce C. (1994). Reflections on The Experience of the Phenomenographic Interview. In: R. Ballantyne, C. Bruce (eds.), Proceedings of Phenomenography: Philosophy & Practice. Brisbaine: Queensland University of Technology.

Etzioni A. (2012). Aktywne społeczeństwo. Teoria procesów społecznych i politycznych.

Gałęska U. (2015). Transformations of the family – social bondin the 21st century family. Family Upbringing, 11(1), 27–40.

Golka M. (2013). Socjologia kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Gołaszewska M. (1990). Istota i istnienie wartości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Janicka-Olejnik E. (2016). Participation of Polish people in culture in the light of current reports. BAS Studies, 2(46), 57–75.

Jaworski M. (2010). Refleksyjny i kulturotwórczy charakter kultury popularnej. In: A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik (eds.), Kultura popularna: konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Jurgiel-Aleksander A. (2009). Experiencing school by early learners. Phenomenographic reconstruction. Issues In Early Education, 10(2), 142–149.

Jurgiel-Aleksander A. (2016). Phenomenography as a research method and its cognitive consequences in the light of one research project on adult learning experiences. Resercher’s reflection. Andragogy Yearbook, 23, 267–282.

Kłoskowska A. (1990). Wstęp. In: P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kołodziejski M. (2015). Refleksja w pracy nauczyciela (nie tylko) szkoły muzycznej. In: A. Delecka-Bury (ed.), Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia?. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Konaszkiewicz Z. (2015). Specyfika szkoły muzycznej w Polsce – szanse i zagrożenia. In: A. Delecka-Bury (ed.), Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia?. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kozielecki J. (2002). Transgresja i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Krajewski M. (2014). Kompetencje kulturowe Polaków. In: R. Drozdowski et al. (eds.), Praktyki kulturalne Polaków. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Krąpiec M.A. (1996). Człowiek w kulturze. Warszawa: Wydawnictwo Gutenberg-Print.

Kroeber A.L. (2002). Istota kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Królikowska A. (2015). Children as teachers to their parents. Reverse socializationin the contemporary family. Family Upbringing, 11(1), 27–40, 127–142.

Lasocki J.K., Powroźniak J. (1970). Wychowanie muzyczne w szkole. Kraków: WSiP.

Marton F. (1981). Phenomenography – describing conceptions of the world around us. Instrucional Science, 10, 177–200.

Marton F., Pong W.Y. (2005). On the unit of description in phenomenography. Higher Education Research & Development, 24(4), 335–348.

Melosik Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Męczkowska A. (2003). Fenomenografia jako podejście badawcze w obszarze studiów edukacyjnych. Kwartalnik Pedagogiczny, 3(189), 71–88.

Moroz J. (2013). Fenomenografia jako metoda badania treści świadomościowych. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1, 33–44. Retrieved 10 September 2019.

Olubiński A. (2018). Aktywność i działanie jako forma edukacji do samorealizacji czy zniewolenia?. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Popowski R., Grusiewicz M. (2014). Do jakiej kultury prowadzi współczesna powszechna edukacja muzyczna?. Wychowanie Muzyczne, 3.

Spinelli E. (1989). The Interpreted World: an introduction to phenomenological psychology. London: Sage.

Strinati D. (1995). Wprowadzenie do kultury popularnej. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Stróżewski W. (1997). Wartości estetyczne i nadestetyczne. In: I. Wojnar (ed.), Teoria wychowania estetycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Sztompka P. (1994). Teorie zmian społecznych a doświadczenia polskiej transformacji. Studia Socjologiczne, 1, 9–17.

Sztompka P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.

Trigwell K. (2000). A Phenomenographic interview on phenomenography. In: J.A. Bowden & E. Walsh (eds.), Phenomenography. Melbourne: RMIT University Press.

Tyszka A. (1999). Kultura jest kultem wartości. Komorów: Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski.

Uchyła-Zroski J. (1999). Promuzyczne zachowania młodzieży w okresie dorastania i ich uwarunkowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wojnar I. (1997). Wstęp. In: I. Wojnar (ed.), Teoria wychowania estetycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Zarycki T. (2008). Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.