Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2021

Granice etycznej odpowiedzialności uczonych za wypowiadane sądy

Autor: Przemysław Chmielecki ORCIDiD
Rok: 2021
Numer: 1
Strony: 356-371
DOI: 10.34767/PP.2021.01.20

Abstrakt

Artykuł podejmuje próbę określenia granic etycznej odpowiedzialności uczonych w dyskursie społecznym. Poruszane są problemy rozróżnienia sfery publicznej od prywatnej, wolności wypowiedzi, prawa do własnego zdania oraz kontekstu jego wypowiadania. Poza rozwiązaniami teoretycznymi artykuł zawiera także studia przypadków.

Słowa kluczowe

etyka nauczyciel akademicki odpowiedzialność szkoła wyższa uniwersytet wolność słowa

Bibliografia

Ajdukiewicz K. (1983). Co to jest wolność nauki?. Zagadnienia naukoznawstwa, 3.

Bauman Z., Gajewska G. (2005). Nadzieje i obawy płynnej nowoczesności. Rozmowa przeprowadzona 3 grudnia 2005 roku. Gniezno: UAM, Collegium Europaeum Gnesnense.

Biuro Analiz i Dokumentacji. Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych (2013). Opracowania tematyczne OT-625. Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy.

Brzeziński J. (2004). O osobliwościach uniwersyteckiego kształcenia. W: W. Ambrozik, K. Przyszczypkowski (red.), Uniwersytet – społeczeństwo – edukacja: materiały konferencji naukowej z okazji X-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań: UAM.

Chrzczonowicz M. (2019). Rektor UMK zmienia front. Prof. Nalaskowski wraca do pracy. „Rzuciłem ziarno. Niechaj rośnie”.

Czeżowski T. (1946). O uniwersytecie i studiach uniwersyteckich. Toruń: Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S-ka.

Goćkowski J. (1981). Ethos profesjonalny uczonych. Etyka, 19.

Hübner P. (2013). Cenzura w nauce – Stanisław Ossowski. W: tegoż, Zwierciadło nauki. Mała encyklopedia polskiej nauki akademickiej. Kraków: PAU.

Jankowski H. (1967). Z zagadnień etyki zawodu pracownika nauki. Etyka, 2.

Kodeks Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych opracowany przez Fundację Rektorów Polskich uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 26 kwietnia 2007 r.

Lazari-Pawłowska I. (1992a). Nauczyciel akademicki a głoszenie ocen. W: tejże, Etyka. Pisma wybrane. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Lazari-Pawłowska I. (1992b). Etyki zawodowe jako role społeczne. W: tejże, Etyka. Pisma wybrane. W: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Nalaskowski A. (2019). Wędrowni gwałciciele. W Sieci, 26.08-1.09.2019

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2018, poz. 227).

Ossowska M. (1963). Podstawy nauki o moralności. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (2017).

Szacki J. (2010). Wokół etyki polskiego humanisty. Nauka, 3.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz. 1668).

Weber M. (1985). Sens „wolnej od wartościowań” socjologii i ekonomii. W: A. Chmielecki (wyb. i opr.), Problemy socjologii wiedzy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Weber M. (1919). Politik als Beruf: Wissenschaft als Beruf. München-Leipzig: Duncker & Humblot.

Wittgenstein L. (2000). Tractatus Logico-Philosophicus. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.