Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2022

From reconciled, stable educational objectives to change-oriented educational objectives – a report on a longitudinal study of pedagogical knowledge of prospective primary-phase teachers

Autor: Joanna Leek ORCIDiD, Agnieszka Szplit ORCIDiD, Zuzanna Zbróg ORCIDiD
Rok: 2022
Numer: 2
Strony: 53-68
DOI: 10.34767/PP.2022.02.04

Abstrakt

This paper presents the results of a study on prospective teachers’ pedagogical knowledge of primary-phase educational objectives and its alterations in the process of learning the profession during the first three years of studies. The primary theoretical category used in the study was “social representation”, defined as socially reconciled, shared, supra-individual, generalized knowledge of objects. The aim of the authors’ own research was to determine the evolutionary dynamics of the content, structure, and meanings attributed to representations of primary-phase educational objectives. The study, in the form of a real-life panel, involved nearly 400 students of primary-phase education faculties in the Lubelskie and Świętokrzyskie voivodeships on two occasions (two years apart). The methodology chosen by the researchers made it possible to draw maps on which the shifts of the elements of social representations between the first and second stage of the study were recorded. This enabled the dynamics and direction of change in the understanding of the objectives of primary-phase education to be observed, illustrating the tension between what is traditional, consensual, and known, and what is new, not yet negotiated and not yet understood, or misunderstood.

Słowa kluczowe

dynamics of pedagogical knowledge pedagogy pre-school pedagogy primary-phase educational objectives social representations

Bibliografia

Abric J.-C. (2003). L’Analyse structurale des représentations sociales. In: S. Moscovici & F. Buschini (eds.), Les Méthodes des sciences humaines (pp. 375–392). Paris: Presses Universitaires de France.

Bałachowicz J. (2015). Zmiany współczesnych kontekstów edukacji dziecka. In: J. Bałachowicz, K.V Halvorsen & A. Witkowska-Tomaszewska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna (pp. 11–61). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Bałachowicz J. & Witkowska-Tomaszewska A. (2015). Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Bałachowicz J. & Zbróg Z. (2021). Kierunki przemian teoretycznych i badawczych w polskiej pedagogice wczesnoszkolnej – od mono- do polidyskursywności. Studia z Teorii Wychowania, 1 (34), 127–147. DOI: 10.5604/01.3001.0014.8462.

Chaib M., Danermark B. & Selander S. (2011). Introduction: Social Knowledge – Shared, Transmitted, Transformed. In: M. Chaib, B. Danermark & S. Se lander (eds.), Education, Professionalization and Social Representations. On the Transformation of Social Knowledge (pp. 1–15). London: Routledge.

Delors J. (1998). Edukacja: jest w niej ukryty skarb [Learning: the treasure within]. Warszawa: Wydawnictwo UNESCO.

Ferrara M. & Friant N. (2015). The application of a multi-methodology approach to a corpus of social representations. Qual Quant, June, 1–19. DOI: 10.1007/s11135-015-0203-3.

Harre R. & Moghaddam F. (2015). Positioning theory and social representations. In: G. Sammut, E. Andreouli, G. Gaskell & J. Valsiner (eds.), The Cambridge Handbook of Social Representations (pp. 224–233). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Kocowski T. (1982). Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Konarzewski K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.

Kunicka M. (2005). Temporalne orientacje teleologiczne nauczycieli. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Leek J. & Rojek M. (2021). ICT tools in breaking down social polarization and sup[1]porting intergenerational learning: cases of youth and senior citizens. Interactive Learning Environments, 1 (1), 1–18. DOI: 10.1080/10494820.2021.1940214.

Marody M. (2000). Instytucjonalne ramy negocjacji społecznych. In: eadem (ed.), Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości (pp. 83–100). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Merton R.K. (1968). Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press.

Moliner P. & Abric J.-C. (2015). Central core theory. In: G. Sammut, E. Andreouli, G. Gaskell & J. Valsiner (eds.), The Cambridge Handbook of Social Representations (pp. 83–95). Cambridge: Cambridge University Press.

Ratinaud P. & Lac M. (2011). Understanding professionalization as a representational process. In: M. Chaib, B. Danermark & S. Selander (eds.), Education, Professionalization and Social Representations. On the Transformation of Social Knowledge (pp. 55–67). London: Routledge.

Silva da L.A. (2012). Social representations of undergraduates about teacher identity and work a gender perspective. Educação, Sociedade & Culturas, 36, 49–64.

Szplit A. (2016). Modelowanie jako strategia dydaktyczna w akademickim kształceniu refleksyjnych nauczycieli. Edukacja Dorosłych, 2, 134–140.

Szplit A. (2020). Active Professionalism of Teacher Educators. Pedagogical Review, 2, 113–125.

Szwed R. (2011). Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Szymański M.J. (2014). Edukacyjne problemy współczesności. Kraków – Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Zbróg Z. (2017). Preferencje poznawcze studentów wczesnej edukacji w zakresie rozwiązywania problemów. Ruch Pedagogiczny, 3, 77–95.

Zbróg Z. (2019). Wiedza pedagogiczna przyszłych nauczycieli w perspektywie teorii reprezentacji społecznych. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.