Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2023

Professionalism as a category of teacher studies

Autor: Dariusz Zając ORCIDiD
Rok: 2023
Numer: 2
Strony: 59-76
DOI: 10.34767/PP.2023.02.03

Abstrakt

In the area of deliberations undertaken in the field of teacher studies, issues related to teacher professionalism should occupy their due place. This is dictated above all by the specific nature of the teacher’s work, which takes place in the conditions of a complex and dynamically changing social reality, a constitutive element of which is educational reality. This imposes on teachers the need to present an above-average level of knowledge, skills, competences, or, in other words, a high level of professionalism in the professional activity undertaken in its individual dimensions. The aim of the considerations presented in this article is to explore the issue of teacher professionalism, for which the teaching profession and the professionalization of the teaching profession are a starting point. A reflection on this category may contribute to thorough studies and analyses touching on this rudimentary issue, both on the theoretical level and on the level of conducting empirical research, which in turn may result in the enrichment of modern knowledge about the teacher and his or her profession.

Słowa kluczowe

pedeutology profession teacher

Bibliografia

Arends R.I. (1994). Uczymy się nauczać [Learning to teach]. Translated by K. Kruszewski. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Brożek A. (2007). O kategoriach i kategoryzacjach [On Categories and Categorizations]. Roczniki Filozoficzne, 55(1), 5–22.

Day Ch. (2004). Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie [Developing Teachers: The Challenges of Lifelong Learning]. Translated by J. Michalak. Introduction by T. Lewowicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dróżka W. (2011). Od pewności ku refleksyjności w zawodzie nauczycielskim. Przyczynek do dyskusji [From certainty towards reflection in the teaching profession. A contribution to the discussion]. Przegląd Pedagogiczny, 1, 135–151.

Gołębniak B.D. (1998). Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność [Changes in teacher education. Knowledge – proficiency – reflexivity]. Toruń – Poznań: Edytor.

Hurst B. & Reding G. (2011). Profesjonalizm w uczeniu się. Jak osiągnąć sukces [Professionalism in teaching. Guidelines for success]. With an introduction by A. Janowski. Translated by J. Stawiński. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Kaniowski A.M. (2010). Etyka i pedagogika. Etyczne aspekty pracy nauczyciela: wyzwania dla profesjonalizmu nauczycielskiego [Ethics and Pedagogy. Ethical aspects of teacher’s work: challenges for teacher professionalism]. In: J.M. Michalak (ed.), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela (pp. 13–47). [Ethics and professionalism in the teaching profession]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kawula S. (1986). Rozdroża i szanse wychowania [The cross-roads and chances of education]. Olsztyn: Wydawnictwo WSP.

Kubiak-Szymborska E. (2003). Podmiotowość młodzieży akademickiej. Studium statusu podmiotowego studentów okresu transformacji [The Subjectivity of Academic Youth. A Study of the Subjective Status of Students of the Transformation Period]. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Kukołowicz T. & Całka E. (1993). Podmiotowość wychowanka [The subjectivity of the pupil]. In: F. Adamski (ed.), Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej (pp. 81–87). [Beyond the identity crisis. Towards personalistic pedagogy]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.

Kwiatkowska H. (2008). Pedeutologia [Pedeutology]. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Lewartowska-Zychowicz M. (2003). Kategoria [Category]. In: T. Pilch (ed.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, vol. 2 (pp. 566–569). [Pedagogical Encyclopaedia of the 21st Century]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ,,Żak”.

Łuczyńska M. (2013). Pracownicy socjalni w procesie profesjonalizacji [Social workers in the process of professionalization]. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Michalak J.M. (2010). Profesjonalizm w zawodzie nauczyciela [Professionalism in the teaching profession]. In: eadem (ed.), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela (pp. 87–121). [Ethics and professionalism in the teaching profession]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Nowacki T.W., Korabiowska-Nowacka K. & Baraniak B. (2000). Nowy słownik pedagogiki pracy. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Perzycka E. (2010). Profesjonalizm nauczyciela w społeczeństwie sieciowym [Teacher professionalism in a network socjety]. Problemy Profesjologii, 2, 17–27.

Pilch P. (2011). Ewolucja denotacji i konotacji pojęcia ,,profesji” [The evolution of denotation and connotation of the concept of “profession”]. Problemy Profesjologii, 2, 175–188.

Plewka Cz. (2011). Znaczenia i dylematy nauczycielskiej profesji i nauczycielskiego profesjonalizmu [The meanings and dilemmas of the teaching profession and teacher professionalism]. Edukacja Humanistyczna, 1, 61–68.

Průcha J. (2006). Pedeutologia [Pedeutology]. In: B. Śliwerski (ed.), Pedagogika [Pedagogy], vol. 2. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych (pp. 293–316). [Pedagogy in the face of education, educational policy, and academic research]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.

Sajdak A. (2010). Profesjonalizm dydaktyczny nauczycieli. Możliwości i ograniczenia akademickiego kształcenia [The teaching professionalism of teachers. Possibilities and limitations of academic education]. In: J.M. Michalak (ed.), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela (pp. 123–142). [Ethics and professionalism in the teaching profession]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Słownik języka polskiego (2006). [Dictionary of the Polish Language]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Słownik łacińsko-polski (2007). [Latin-Polish Dictionary], vol. 4. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.

Słownik wyrazów obcych (2006). [Dictionary of Foreign Words]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szempruch J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne [Pedeutology. A theoretical and pragmatic study]. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Śliwerski B. (2006). Istota i przedmiot badań teorii wychowania [The essence and subject of research into the theory of education]. In: Z. Kwieciński & B. Śliwerski (eds.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, vol. 2 (pp. 14–27). [Pedagogy. An academic coursebook, vol. 2]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wenta K. (2011). Profesjonalizm pedagoga w teorii chaosu [Professionalism of the pedagogue in the theory of chaos]. Edukacja Humanistyczna, 2(25), 157–167.

Wiatrowski Z. (1995). Miejsce pedagogiki ogólnej w kompleksie nauk pedagogicznych [The place of general pedagogics in the complex of educational sciences]. In: T. Hejnicka-Bezwińska (ed.), Pedagogika ogólna. Tradycja – teraźniejszość – nowe wyzwania (pp. 55–61). [General pedagogy. Tradition – the present – new challenges]. Bydgoszcz: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Wołoszyn S. (1994). O kulturze nauczyciela i jej wychowawczym wpływie [On the teacher’s culture and its educational influence]. In: M. Dudzikowa & A.A. Kotusiewicz (eds.), Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczycielskiej (pp. 17–28). [On the verge of the idea and practice of teacher education]. Białystok: Wydawnictwo UW Filia w Białymstoku.

Zając D. (2012). The Professionalism of the Teaching Profession. In: O.I. Kirikov (ed.), Pedagogics and Life (pp. 37–45). Voronezh: VSP.

Zając D. (2018). Etyczność pracy zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczne [The Ethicality of Teachers’ Professional Work. A Theoretical Study]. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Zając D. (2021). Professionalism and pedagogical culture of teachers’ work. Szkoła – Zawód – Praca [School – Profession – Labour], 22, 27–41.

Zalewska-Meler A. (2009). (Nie)obecne kategorie w obszarze zdrowia człowieka [(Not)present Categories in the Area of Human Health]. Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”