Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2023

Proces zarządzania zasobami ludzkimi w placówce oświatowej w kontekście ogólnych założeń zarządzania personelem

Autor: Marzena Janta ORCIDiD
Rok: 2023
Numer: 2
Strony: 114-135
DOI: 10.34767/PP.2023.02.06

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na fakt, że placówki oświatowe mają obecnie coraz więcej wspólnego z aktualnymi trendami rozwoju przedsiębiorstw, a proces zarządzania kapitałem ludzkim przebiega w nich, mimo pewnych specyficznych różnic, podobnie, jak we wspomnianych podmiotach. Podjęte w artykule rozważania stanowią podstawę dotyczącą założeń i zadań współczesnej szkoły – firmy w warunkach nowoczesnej gospodarki. Opisane zostały poszczególne etapy procesu zarządzania zasobami ludzkimi w placówkach edukacyjnych.

Słowa kluczowe

dyrektor placówka oświatowa szkoła zarządzanie zasobami ludzkim

Bibliografia

Andrzejczak A. (2016). Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w szkole z perspektywy nauczycieli. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(109), 15–33.

Armstrong M. (1996). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Balicki M. (1997). Satysfakcja zawodowa nauczycieli polskich. W: A. Kotusiewicz, G. Koć-Seniuch i J. Niemiec (red.), Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. Warszawa – Białystok: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Bieniok H. (red.) (2003). Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Część 1. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Czaja K. (2016). Nauczycielski model kompetencji – odpowiedź na współczesne wyzwania. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(109), 61–72.

Dobrowolska B. (2013). Szkoła w perspektywie globalizacji i zagrożeń – ujęcie interdyscyplinarne. W: tejże (red.), Szkoła w perspektywie globalizacji i zagrożeń. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Ekiert-Grabowska D. i Oldroyd D. (red.) (1998). Nowoczesne tendencje w kształceniu kadr kierowniczych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Graham H.T. (1979). Human Resources management. Londyn: MacDonald and Evans Ltd.

Griffin R.W. (2000). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Huk T. (2011). Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Jamka B. (2002). Wykorzystanie i rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie poprzez dobór wewnętrzny pracowników. W: K. Makowski (red.), Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Kaniewska-Mackiewicz E. (2021). Kompetencje dyrektora istotne w zarządzaniu placówką oświatową. Zeszyty Naukowe WSG, 39(6), 181–198.

Komorowski T. (2008). Dyrektor szkoły – pracodawca, menedżer, pracownik. Poznań: Wydawnictwo eMPi2.

Kopertyńska M.W. (2004). System ocen przedsiębiorstwa i jego powiązanie z wynagradzaniem. W: Z. Wiśniewski i A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Kostera M. (1999). Zarządzanie personelem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A. i Kopeć J. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza.

Koźmiński A. i Piotrowski W. (1998). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kryńska E. (2004). Globalizacja a rynek pracy. W: Z. Wiśniewski i A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Kurzyna-Chmiel D. (2009). Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Letkiewicz A. i Szankin T. (2001). Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi. W: H. Czubasiewicz (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie.

Listwan T. (2004). Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Męczkowska-Christiansen A. (2015). Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej: menadżer, urzędnik czy obywatel?. Forum Oświatowe,  27(2), 15–24.

Moczydłowska J.M. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: Difin.

Okoń W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pawłowski R. i Wołoszyn B. (2016). Zarządzanie placówką oświatową – pomiędzy ideałami a rzeczywistością. Studia Edukacyjne, 42, 403–414.

Pielachowski J. (2007). Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole. Poznań: Wydawnictwo eMPi2.

Piwowar-Sulej K. (2009). Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Piwowar-Sulej K. (2016). Kształtowanie potencjału nauczycielskiego w kontekście innowacyjności polskich placówek oświatowych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(109), 47–59.

Pocztowski A. (2004). Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce. W: Z. Wiśniewski i A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Pocztowski A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Rajkiewicz A., Supińska J. i Księżopolski M. (red.) (1998). Polityka społeczna. Materiały do studiowania. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Rasfeld M. i Breidenbach S. (2015). Budząca się szkoła. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 roku w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 roku w  sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nieposiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Schwan K. i Seipel K. (1995). Marketing kadrowy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Smyk E. (2002). Znaczenie oceniania w kształtowaniu rozwoju pracowników. W:  K. Makowski (red.), Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Springer A. (2010). Znaczenie postaw i kompetencji pracownika w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji. W: T. Wawak (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Strykowski W. (2002). Media i edukacja medialna w tworzeniu współczesnego społeczeństwa. W: W. Strykowski i W. Skrzydlewski (red.), Media i edukacja w dobie integracji. Poznań: Wydawnictwo eMPi2.

Szmyd J. (2012). Wyzwania i poszukiwania edukacyjne. Szkice z pogranicza filozofii wychowania. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Szulc A. (2019). Nowa Szkoła. Łódź: Wydawnictwo Natuli.

Szymański M.J. (2013). Przywództwo w rozwoju społecznym środowiska lokalnego. W: S.M. Kwiatkowski i J. Madalińska-Michalak (red.), Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela z późniejszymi zmianami – tekst jednolity ogłoszony 23 maja 2023 roku.

Waligóra A.M. (2010). Perspektywy kształcenia zawodowego nauczycieli, projekt e-nauczyciel kształcenia zawodowego i ustawicznego. W: S. Juszczyk i D. Morańska (red.), Historia, instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku. Katowice: Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów UŚ.

Wawrzonek A. (2022). Poczucie dobrostanu istotnym aspektem zasobów ważnych w pracy zawodowej nauczycieli. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, 23, 215–228. DOI: 10.34768/dma.vi23.655.

Zbiegień-Maciąg L. (2002). Podstawowe nurty teoretyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W: tejże (red.), Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.