Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2018

Adaptacja dziecka do przedszkola – wyniki badań przeprowadzonych w Polsce i Niemczech w 2014 roku

Autor: Adrianna Gierszewska
Rok: 2018
Numer: 1
Strony: 185-195
DOI: 10.34767/PP.2018.01.15

Abstrakt

Artykuł dotyczy problemu adaptacji dziecka do przedszkola. Omówione w nim zostały najważniejsze aspekty tego niezwykle istotnego dla rozwoju dziecka procesu. W artykule zaprezentowano i omówiono wyniki badań, które zostały przeprowadzone w Polsce i Niemczech w 2014 roku. Ich celem było wykazanie związku pomiędzy strategiami adaptacyjnymi, jakie stosują dzieci, podejmując rolę przedszkolaka, a działaniami rodziny i środowiska przedszkolnego, wspierającymi ich proces adaptacji.

Słowa kluczowe

adaptacja badania dzieci pedagogika przedszkole rodzice strategie adaptacyjne

Bibliografia

Ahnert L. (2007). Von der Mutter-Kind- zur Erzieherinnen-Kind-Bindung? W: F. Becker-Stoll, M.R. Textor (red.), Die Erzieherin-Kind-Beziehung. Berlin-Düsseldorf-Mannheim: Zentrum von Bildung und Erziehung, Cornelsen Verlag Scriptor.

Ahnert L. (2008). Bindungsbeziehungen außerhalb der Familie. Tagesbetreuung und Erzieherinnen-KindBindung. W: L. Ahnert (red.), Frühe Bindung. München: Reinhardt.

Bielecka M.J. (1999). Adaptacja dzieci w przedszkolu. Problemy Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego, 2(11).

Brzezińska A., Czub M., Ożadowicz N. (2012). Adaptacja dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego. Edukacja, 4.

Klim-Klimaszewska A. (2006). Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.

Klim-Klimaszewska A. (2010a). Trzylatek w przedszkolu: gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej. Warszawa: Erica.

Klim-Klimaszewska A. (2010b). Witamy w przedszkolu. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego. Warszawa: Erica.

Michalak R. (2010). Adaptacja przez rozwiązywanie kryzysów rozwojowych. W: R. Michalak (red.), Adaptacja w przebiegu życia jednostki. Poznań: Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy.

Michalak R., Misiorna E. (2006). Konteksty gotowości szkolnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Laewen H.J., Andrés B., Hédervári È. (2003). Die ersten Tage – ein Modell zur Eingewöhnung in Krippe und Tagespflege. Weinheim-Basel-Berlin: Beltz.

Lubowiecka J. (2000). Przystosowania psychospołeczne dziecka do przedszkola. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Ożadowicz N. (2011). Proces adaptacji dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Rauh H. (2008). Vorgeburtliche Entwicklung und frühe Kindheit. W: R. Oerter, L. Montada (red.), Entwicklungspsychologie. Weinheim-Basel-Berlin: Beltz.

Stein A. (2016). Akcja adaptacja. Warszawa: Mamania.

Thomas A., Chess S. (1977). Temperament and development. New York: Brunner/Mazel.