Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2018

Związek Kazimierza Sośnickiego ze szkołą lwowsko-warszawską

Autor: Teresa Hejnicka-Bezwińska
Rok: 2018
Numer: 2
Strony: 9-22
DOI: 10.34767/PP.2018.02.01

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione związki Kazimierza Sośnickiego ze szkołą lwowsko-warszawską. Twórcą tej formacji intelektualnej był Kazimierz Twardowski, a jej koniec wyznaczył 1939 rok. Uczeni tej szkoły w sposób pełnoprawny uczestniczyli w procesie rozwiązywania kryzysu filozofii europejskiej oraz budowaniu tożsamości i statusu nauk humanistycznych. Stanowi to uzasadnienie dla szczególnej troski o przypomnienie wkładu Sośnickiego w proces instytucjonalizacji i dyscyplinaryzacji pedagogiki w strukturach akademickich polskich uniwersytetów I połowy XX wieku.

Słowa kluczowe

filozofia formacja intelektualna kryzys kształcenie nauczyciel akademicki nauki humanistyczne praktyka społeczna tożsamość dyscypliny naukowej

Bibliografia

Balukiewicz M. (2004). Koncepcje pedagogiczne Kazimierza Sośnickiego prezentowane na łamach „Muzeum” – organu lwowskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych (1918-1939). W: E. Rodziewicz, K. Rzedzicka, E. Zalewska (red.), Gdańskie rodowody pedagogiczne (s. 123-125). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Bauman Z. (2012). Kultura jako praxis. Przeł. J. Konieczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bourdieu P. (1984). Specyfika dziedziny naukowej i społeczne warunki rozwoju wiedzy. W: E. Mokrzecki (red.), Kryzys i schizma (t. 2, s. 87-136). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Gałecki W. (1966). Jeszcze raz przez życie. Wspomnienia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Hejnicka-Bezwińska T. (2018). Koncepcja pedagogiki (i pedagogiki ogólnej) w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Forum Pedagogiczne, 1, 43-58.

Hejnicka-Bezwińska T. (2014). Kulturowe uwarunkowania włączenia pedagogiki w zakres zainteresowań Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Przegląd Pedagogiczny, 1, 19-38.

Hejnicka-Bezwińska T. (2015). Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hessen S., Hans M. (1934). Pedagogika i szkolnictwo w Rosji sowieckiej. Rozwój szkolnictwa sowieckiego i zmiany komunistycznej polityki oświatowej od rewolucji październikowej do końca planu pięciolecia (1917-1932). Przeł. A. Zieleńczyk. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas.

Kotarbiński T. (1958). Wybór pism. T. II. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nalaskowski S. (2004). Epizod z zawodowej biografii Kazimierza Sośnickiego. W: E. Rodziewicz, K. Rzedzicka, E. Zalewska (red.), Gdańskie rodowody pedagogiczne (s. 123-125). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Nalaskowski S. (1992). Pedagogika i dydaktyka w ujęciu Kazimierza Sośnickiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Nawroczyński B. (1934). Współczesne prądy pedagogiczne. W: Encyklopedia wychowania, 1(9), 544-545.

Okoń W. (2000). Wizerunki sławnych pedagogów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Przeniosło M. (2016). Habilitacja z pedagogiki w II Rzeczypospolitej. Przegląd Pedagogiczny, 1, 41-55.

Sienkiewicz W. (2000-2005). Galicja. W: Wielka Encyklopedia PWN, 9, 493-495.

Sośnicki K. (1936). Formy myślenia naukowego a formy ustrojowe. Kultura i Wychowanie, R. 3, s. 115-130.

Sośnicki K. (1939). Naczelne idee pedagogiczne w ustawie ustrojowej i programie szkoły średniej. Muzeum, 1, s. 16-29.

Sośnicki K. (1936). Nauka szkolna i światopogląd. Muzeum, 2, 77-93.

Sośnicki K. (1934). Pedagogika i szkolnictwo w Rosji sowieckiej. Przegląd Pedagogiczny, LIII(18), 135-136.

Sośnicki K. (1946). Pedagogika ogólna. Inowrocław: Księgarnia Wysyłkowa Liberarium.

Sośnicki K. (1938). Pedagogika zasad. Muzeum, 2, 60-78.

Sośnicki K. (1933). Podstawy wychowania państwowego. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas.

Sośnicki K. ( 1934). Przegląd teorii państwa. Kultura i Wychowanie, R. 1, s. 227-246.

Sośnicki K. (1974). Przemówienie na uroczystości z okazji 90-lecia urodzin dnia 30.V.1973 na UMK w Toruniu. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Pedagogika IV.

Sośnicki K. (1967). Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Sośnicki K. (1936). Treść nauki a światopogląd polityczny. Kultura i Wychowanie, R. 3, s. 172-182.

Sośnicki K. 1936). Trzy hasła. Kultura i Wychowanie, 3, 223-235.

Sośnicki K. (1923). Zarys logiki, podręcznik dla klas wyższych szkół średnich. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas.

Sośnicki K. (1910). Wyjaśnianie i opis w badaniach naukowych. Przegląd Filozoficzny, XIII, 128-148.

Tatarkiewiczowie T. i W. (1979). Wspomnienia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Woleński J. (1985). Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Woleński J. (2014). Szkoła Lwowsko-Warszawska z perspektywy historycznej. Przegląd Pedagogiczny, 1, 9-18.