Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2018

Teoria wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego a dziecięce obywatelstwo

Autor: Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Longina Strumska-Cylwik, Maria Szczepska-Pustkowska ORCIDiD
Rok: 2018
Numer: 2
Strony: 23-39
DOI: 10.34767/PP.2018.02.02

Abstrakt

Zamysłem tekstu jest próba zrekonstruowania i zaktualizowania koncepcji wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego. Przedsięwzięcie wydaje się znaczące w kontekście wzrastającej roli państwa we współczesnej europejskiej rzeczywistości lęku migracyjnego. Punktem wyjścia podjętych analiz jest umocowanie koncepcji Sośnickiego w idei dwukierunkowej zależności między społecznymi relacjami a społecznie konstruowanymi etosami, z której wywiedziona została swoista partycypacyjna metodyka wychowania państwowego. Postrzegamy ją jako projekt stanowiący wychylenie w kierunku dziecięcego obywatelstwa, który daje możliwość czynienia porównań z Janusza Korczaka myśleniem o dziecięcym obywatelstwie.

Słowa kluczowe

dekonstrukcja dzieci dziecięce obywatelstwo partycypacja pedagogika wolność wychowanie

Bibliografia

Dziemianowicz-Bąk A. (2012). Edukacyjne strategie wykluczania. Forum Socjologiczne, 2, 167-178.

Gajda J. (2006). Pedagogika kultury w zarysie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Habermas J. (1993). Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy. Przeł. B. Markiewicz. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Hart R.A. (1992). Children’s Participation From Tokenism to Citizenship. Innocenti Essays, 4.

Hodgson A. (1999). Analyzing education and training policies for tackling social exclusion. W: A. Hayton (red.), Tackling disaffection and social exclusion (s. 126-152). London: Routledge.

Jakubiak K. (1998). Idea wychowania obywatelskiego w polskiej myśli pedagogicznej przełomu XIX i XX wieku oraz okresu II Rzeczypospolitej. Chowanna, 2, 62-71.

Kamiński K. (2014). Teoria wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego. Przegląd Pedagogiczny, 1.

Korczak J. (1948). Prawo dziecka do szacunku. Warszawa-Kraków: Spółdzielnia Wydawnicza Książka.

Korczak J. (2002). Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Marshall T.H. (2010). Obywatelstwo i klasa społeczna. Przeł. A. Manterys. Zoon Politicon, 1.

Ostermeyer H. (1992). Dziecko a prawo. W: K. Blusz, Edukacja i wyzwolenie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Rutkowiak J., Szczepska-Pustkowska M. (1995). Polityczność a upolitycznienie wychowania (W oparciu o teoretyczną rekonstrukcję fenomenu „pedagogika socjalistyczna”). W: J. Rutkowiak (red.), Odmiany myślenia o edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Smolińska-Theiss B. (2010). Korczakowska idea praw dziecka. Pedagogika Społeczna, 3-4.

Smolińska-Theiss B. (2013). Korczakowskie narracje pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Sośnicki K. (1933). Podstawy wychowania państwowego. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas.

Sośnicki K. (1964). Istota i cele wychowania. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Szczepska-Pustkowska M. (2012). Dziecko – obywatel czy wykluczony?. Problemy Wczesnej Edukacji, 2(17), 8-23.

Trzciński K. (2006). Obywatelstwo w Europie. Z dziejów idei i instytucji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Vasak K. (1977). A 30-year struggle – the sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights. The UNESCO Curier, November.

Wołoszyn S. (1998). Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym. Kielce: Wydawnictwo Strzelec.

Znaniecki F. (1928). Socjologia wychowania. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Książnica-Atlas.

Znaniecki F. (1973). Socjologia wychowania. T. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.