Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2018

Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna uczniów gimnazjów - zagospodarowanie czasu wolnego

Autor: Ryszard Kałużny
Rok: 2018
Numer: 2
Strony: 231-244
DOI: 10.34767/PP.2018.02.14

Abstrakt

Autor w artykule podejmuje kwestie dotyczące przejawianej aktywności pozalekcyjnej i pozaszkolnej uczniów ze szkół gimnazjalnych zlokalizowanych w południowej części województwa dolnośląskiego. Badania prowadził w 2014 roku na próbie 97 uczniów, korzystając z metody sondażu diagnostycznego i techniki ankiety. Na podstawie analizy danych empirycznych wykazuje proporcjonalne liczby uczniów uczestniczących w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole oraz uczestniczących w płatnych zajęciach pozaszkolnych takich jak: nauka języka obcego, korepetycje, lekcje muzyki. Ponadto zwraca uwagę na powszechność zajęcia wolnoczasowego gimnazjalistów, jakim było surfowanie po Internecie. Wskazuje także na przyczyny oraz skutki aktywnego lub biernego zagospodarowania czasu wolnego przez gimnazjalistów.

Słowa kluczowe

aktywność pozalekcyjna aktywność pozaszkolna czas wolny pedagogika

Bibliografia

Badora B. (2014). Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2014/2015. Komunikat z badań CBOS, nr 147.

Bauman Z. (1997). Globalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja. Studia Socjologiczne, 3.

Bauman Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Przeł. J. Konieczny. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Czerkawski A. (2008). Czas wolny gimnazjalistów a zachowania ryzykowne. W: A. Czerkawski i A. Nowak (red.), Wybrane zagadnienia patologii społecznej – implikacje empiryczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Frindt-Bajson A. (2010). Zainteresowania kulturalne młodzieży w środowiskach wielkomiejskiej biedy – wstępna relacja z badań. W: A. Przecławska, A. Wiłkomirska (red.), Między nieuchronnością a możliwością – wychowanie w warunkach zmiany. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kałużny R. (2005). Kształcenie przez aktywne uczestnictwo. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.

Kałużny R., Kałużny Ł. (2014). Wartości uznawane przez studentów studiów niestacjonarnych. Edukacja Dorosłych, 2, 175-189.

Kargul J. (2004). Czy sposób spędzania czasu przez młodzież jest tylko jej prywatną sprawą. W: Materiały konferencyjne: Teraźniejszość jako źródło wyzwań edukacyjnych. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Okoń W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Palacz J. (2012). Nowe formy wykorzystania czasu wolnego przez współczesną młodzież. W: D. Bis i in. (red.), Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pięta J. (2008). Pedagogika czasu wolnego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U 2012, poz. 977).

Sillamy N. (2002). Słownik psychologii. Przeł. K. Jarosz. Katowice: Wydawnictwo Książnica.

Truszkowska-Wojtkowiak M. (2012). Fenomen czasu wolnego. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Zasacka Z. (2011). Czytanie dla przyjemności – podobieństwa i dystanse wśród nastolatków. W: D. Mroczkowska (red.), Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Difin.