Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2018

Kierownik katedry naukowej jako lider zespołu badawczego

Autor: Józef Górniewicz
Rok: 2018
Numer: 2
Strony: 247-259
DOI: 10.34767/PP.2018.02.15

Abstrakt

W artykule podjęto problem sylwetki nauczyciela akademickiego zajmującego najniższe kierownicze stanowisko w strukturze uczelni w pionie naukowo-dydaktycznym. Przedstawiono cechy formalne lidera zespołu badawczego i jego wpływ na środowisko naukowe. Kierownik katedry pełni różne funkcje w społeczności akademickiej i jest na ogół wzorem wychowawczym dla młodych badaczy. Inicjuje proces badawczy, organizuje pracę dydaktyczną, przygotowuje podstawową dokumentację z zakresu badań i studiów, reprezentuje interesy pracowników jednostki wobec władz zwierzchnich. Jego postawy wobec wartości politycznych, naukowych i społecznych bywają przedmiotem krytyki młodych badaczy i studentów.

Słowa kluczowe

lider nauczyciel akademicki organizator procesów kształcenia pracownik naukowy profesor akademicki studenci wartości naukowe

Bibliografia

Adorno T. (2010). Osobowość autorytarna. Przeł. M. Pańków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Aleksandrowicz J., Stawowy E. (1992). Tyle wart człowiek… Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Arystoteles (2010). Etyka wielka. Poetyka. Przeł. W. Wróblewski, H. Podbielski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bobrowski C. (1995). Wspomnienia ze stulecia. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Borowski A. (2016). O mistrzostwie w dydaktyce akademickiej. W: B. Bokus, E. Kosowska (red.), Nauczyciel akademicki: etos i warsztat (s. 89-98). Piaseczno: Studia Lexem.

Faruga A. (red.) (2013). Olsztyn uniwersytecki: historia, wspomnienia, refleksje. Olsztyn: Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Janik R., Sztumski J. (2012). Socjologia organizacji. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.

Kambureli M.T. (2002). Podręczny słownik polsko-grecki. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kołodziej-Durnaś A. (2017). Kultura organizacji. Idea i instrumentalizacja. Socjologiczne studium krytyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Korczyński S. (1992). Obraz nauczyciela w polskiej myśli pedeutologicznej. Opole: Wydawnictwo WSP.

Kreutz M. (1947). Osobowość nauczyciela – wychowawcy. Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia.

Lejman M. (1982). Osobowość nauczyciela a wyniki pracy dydaktycznej. Częstochowa: Wydawnictwo WSP.

Łukaszewski W. (1973). Oceny działania a wykonanie nowych zadań. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolineum.

Łukaszewski W. (1984). Szanse rozwoju osobowości. Warszawa: Książka i Wiedza.

Masłyk-Musiał E. (1996). Społeczeństwo i organizacja. Socjologia organizacji i zarządzania. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Merton R.K. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Przeł. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Mika S. (1992). O różnych drogach samodoskonalenia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Mika S. (1996). Portret przedsiębiorcy: teoria i praktyka, sugestie rozwiązań, przykłady i ćwiczenia. Warszawa: Wydawnictwo Infor.

Mika S. (1987). Psychologia społeczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Olubiński A. (2002). Konflikty rodzice – dzieci. Dramat czy szansa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Pietrasiński Z. (2008). Ekspansja pięknych umysłów. Nowy renesans i ożywcza autokreacja. Warszawa: Wydawnictwo CiS.

Pietrasiński Z. (1973). Kierownik a stosunki międzyludzkie w zakładzie pracy. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Pietrasiński Z. (1979). Podstawy psychologii pracy. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Pietrasiński Z. (1975). Twórcze kierownictwo. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pietrasiński Z., Jaworski E. (1969). Psychologia i socjologia pracy. Zagadnienia wybrane. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Ratajczak Z. (1979). Psychologia organizacji. Zarys problematyki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Rumiński A. (1997). Nauczyciel akademicki wobec wartości życiowych. Edukacja – studia, badania, innowacje, 1, 52-61.

Sedlak W. (1990). W pogoni za nieznanym. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Strelau J. (2006). Temperament jako regulator zachowania. Z perspektywy półwiecza badań. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Trelak J. F. (2005). Psychologia organizacji i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Tyszka T. (2010). Decyzje – perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Górniewicz J. (red.) (2011). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski we wspomnieniach. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Voegelin E. (2011). Arystoteles. Warszawa: Fundacja Świętego Mikołaja.

Woroniecka G. (2008). Uwagi o normatywnej koncepcji etosu nauki. Zagadnienia Naukoznawstwa, 1(75).