Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2018

Teoria kapitału ludzkiego - konteksty edukacji i rynku pracy

Autor: Anna Sobczak
Rok: 2018
Numer: 2
Strony: 273-283
DOI: 10.34767/PP.2018.02.17

Abstrakt

Celem artykułu jest rekonstrukcja kategorii kapitału ludzkiego z perspektywy socjologii edukacji. Autorka podjęła próbę skonfrontowania założeń teorii kapitału ludzkiego, która powstała na początku lat 60. XX wieku, z dynamiką relacji pomiędzy edukacją i wykształceniem a rynkiem pracy oraz zatrudnieniem. W opracowaniu została przedstawiona zarówno geneza oraz istota koncepcji kapitału ludzkiego, jak i omówiono kierunki jej krytyki. Teoria kapitału ludzkiego postrzegająca edukację jako inwestycję zapewniającą wymierne korzyści poszczególnym jednostkom nie znajduje swojego potwierdzenia we współczesnej rzeczywistości społecznej, w której występuje zjawisko przeedukowania społeczeństwa oraz inflacji dyplomu akademickiego.

Słowa kluczowe

edukacja inflacja dyplomu akademickiego kapitał ludzki rynek pracy socjologia edukacji

Bibliografia

Bieliński T. (2016). Kapitał ludzki a innowacyjność gospodarki Chin. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bourdieu P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge: Harvard University Press.

Cichy K., Malaga K. (2007). Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego. W: M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Domański S.R. (1993). Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Drobny P. (2010). Kapitał ludzki – ujęcie teorii neoklasycznej i szkoły austriackiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 819, 27-44.

Herbst M. (2007). Wprowadzenie. O czym jest ta książka. W: tegoż (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jarecki W. (2003). Koncepcja kapitału ludzkiego. W: Kapitał ludzki w gospodarce. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jeran A. (2011). Edukacja najlepszą inwestycją? Absolwenci na rynku pracy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 73(3), 263-276.

Makuch M. (2009). Kapitał ludzki – próba definicji. W: D. Moroń (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Marques A. P. (2015). Unequal Itineraries for Graduates: A Typology of Entrance into Labour Market. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 4(1S2), 19-26.

Melosik Z. (1994). Współczesne amerykańskie spory edukacyjne (między socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Melosik Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mincer J. (1958). Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. Journal of Political Economy, 66(4), 281-302.

Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M. (2012). Wiedza – Kapitał ludzki – Innowacje. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Zaczerpnięte 13 października 2018. Strona internetowa http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/36265/edition/38633/content?ref=desc

Ogbu J.U. (1984). Investment in Human Capital: Education and Development in Stockton, California and Gwembe, Zambia. W: J. Glazier, M. Lowy, K.T. Molohon i in. (red.), Opportunity, Constraint, and Change: Essays in Honor of Elizabeth Colson. The Kroeber Anthropological Society Papers, 63, 64, 104-114.

Russell C. (2013) Human Capital Theory. W: J. Ainsworth (red.), Sociology of Education: An A-to-Z Guide, Los Angeles: SAGE Publications.

Schultz T. W. (1961) Investment in Human Capital. The American Economic Review, 51(1), 1-17.

Smith A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sobczak A. (2018). Zjawisko przeedukowania i inflacji dyplomu akademickiego – na przykładzie społeczeństwa amerykańskiego. Studia Edukacyjne, 49, 431-445.

Tittenbrum J. (2017). Human Capital Theory and Evidence in Light of Socio-Economic Structuralism. World Scientific News, 79, 1-168.

Ueno K., Krause A. (2018). Overeducation, perceived career progress, and work satisfaction in young adulthood. Research in Social Stratification and Mobility, 55, 51-62.

Wieczorek-Szymańska A. (2010). Koncepcja kapitału ludzkiego w teorii ekonomii – przegląd wybranych podejść. Studia i Prace WNEiZ, 17, 157-170.