Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Dla autorów

Zasady publikacji

Redakcja Przeglądu Pedagogicznego przyjmuje oryginalne artykuły z pedagogiki, w tym teoretyczne, empiryczne, metodologiczne i przeglądowe, a także krótkie sprawozdania, recenzje, komentarze i polemiki, dostosowane do naukowego profilu czasopisma. Przegląd Pedagogiczny jest otwarty na dyskusję interdyscyplinarną. W naszym czasopiśmie publikowane są teksty w języku polskim oraz innych językach kongresowych.

Zgłaszane do opublikowania artykuły powinny się mieścić w jednym z działów czasopisma. W dotychczas wydanych numerach Przeglądu Pedagogicznego występowały następujące działy:

  • Studia i rozprawy
  • Z badań
  • Dyskusje i polemiki
  • Debiuty naukowe
  • Esej naukowy
  • Recenzje
  • Varia

Zgłaszanie tekstu i jego przygotowanie do druku dokonuje się na drodze elektronicznej.

Przesłane artykuły są w pierwszej kolejności oceniane przez Kolegium Redakcyjne, a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów (w szczególnych przypadkach powoływany jest trzeci recenzent). Przyjmujemy zasadę  „podwójnej niejawności" w procesie recenzowania (double-blind review proces). Lista recenzentów współpracujących z Redakcją publikowana jest na stronie internetowej Przeglądu Pedagogicznego. Formularz recenzji jest publikowany na stronie internetowej czasopisma w zakładce "Dla Recenzentów".

Przekazanie materiałów do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autorów, że praca nie była nigdzie publikowana, a wniosek o jej publikację nie jest rozpatrywany w innych czasopismach.  

Prawa do przedłożonych publikacji przechodzą na Wydawcę, także w zakresie kopiowania i rozpowszechniania elektronicznego. W przypadku wykorzystania we własnej pracy obcych utworów (lub ich fragmentów) Autorzy są zobowiązani załączyć do przekazanych materiałów zgodę (w wersji elektronicznej) na przedruk lub adaptację danego utworu albo jego fragmentu (tabel, rycin, cytatów przekraczających 400 słów itp.) od osób i/lub instytucji posiadających stosowne prawa do przedruku.

W przypadku prac współautorskich niezbędne jest nadesłanie oświadczenia o procentowym udziale poszczególnych Autorów.

Artykuły powinny prezentować jasno i w sposób zwarty treść rozważań związanych z przedmiotem badań. Redakcja odrzucać będzie prace zawierające treści jawnie dyskryminacyjne i nieetyczne oraz propagujące nieprofesjonalne praktyki. Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia tekstów oraz ich skrócenia w przypadku, gdy nie spełniają one zasad przygotowania tekstów do publikacji.

 

W załączonym pliku przedstawiamy Zasady przygotowywania tekstów do publikacji w półroczniku Przegląd Pedagogiczny.

Pobierz pliki