Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

O Przeglądzie Pedagogicznym

Przegląd Pedagogiczny jest czasopismem naukowym, półrocznikiem, którego celem jest publikowanie studiów i rozpraw poświęconych procesom oraz dyskursom edukacyjnym. Ukazujące się na łamach periodyku teksty są pogrupowane w następujące działy:

- Studia i rozprawy

- Z badań

- Dyskusje i polemiki

- Esej naukowy

- Debiuty naukowe

- Varia

- Recenzje

Przegląd Pedagogiczny posiada ustaloną procedurę recenzowania. Wszystkie nadesłane teksty są recenzowane w oparciu o zasadę podwójnej niejawności, tzn. recenzenci i autorzy tekstów w procesie recenzyjnym pozostają anonimowi względem siebie. Lista recenzentów wszystkich tekstów nadesłanych do danego numeru czasopisma publikowana jest na stronie internetowej czasopisma raz w roku. Szczegółowo procedura recenzowania została opisana w zakładce "Zasady recenzowania" (dostępna w części "Dla Recenzentów").

Czasopismo, wydawane staraniem Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pomyślane zostało jako płaszczyzna wymiany myśli i prezentowania dorobku naukowego przez polskich (i nie tylko) pedagogów. Mimo że tytuł Przegląd Pedagogiczny ukazywał się w przeszłości (w latach: 1882-1905, 1917-1925, 1970-1975), nie jest naszym zamiarem zawłaszczanie istniejącej tradycji. Wydajemy nowe pismo o zasięgu ogólnopolskim, które odzwierciedla stan dyscypliny naukowej, jaką jest pedagogika, a także stymuluje nowe kierunki badań, ważne z punktu widzenia praktyki społecznej.

Do podjęcia tej inicjatywy skłoniły nas dwie przesłanki: (a) dotychczasowy dorobek bydgoskiego środowiska pedagogicznego, potwierdzony posiadanymi uprawnieniami oraz działalnością wydawniczą, w ramach której między innymi przez wiele lat ukazywały się Studia Pedagogiczne (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy); (b) zmiana statusu uczelni, w ramach której bydgoska pedagogika funkcjonuje (utworzenie z dniem 1.09.2005 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego). Wychodzimy z założenia, że nasze środowisko jest uprawnione do tego, by posiadać swoje czasopismo, pomyślane jako forum wymiany myśli, upowszechniania wyników badań, promowania ważnych - naszym zdaniem - sposobów badania zjawisk i procesów edukacyjnych.

Przyjmujemy, że pedagogika to dziedzina nauki zajmująca się badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych oraz uwarunkowań dyskursu edukacyjnego. Stąd naszym zamiarem jest zwłaszcza publikowanie raportów z badań, których przedmiotem będą różne procesy edukacyjne (zarówno te organizowane celowo, jak i te, które przebiegają spontanicznie, w sposób niezamierzony) oraz toczące się współcześnie dyskursy edukacyjne. Tak określony przedmiot pedagogiki sprawia, że traktujemy ją jako dyscyplinę otwartą, bez kompleksów, świadomą swojej interdyscyplinarności. Przyjmujemy, że edukacja stanowi swoiste „laboratorium" dla socjologicznych, psychologicznych czy filozoficznych koncepcji, a pedagogika dobrze nadaje się do badania zachodzących w tym „laboratorium" procesów.

Nie preferując żadnej subdyscypliny pedagogicznej, zachęcamy do współpracy autorów pragnących przedstawić oryginalne zagadnienia, nowe ujęcia, a także kontrowersyjne poglądy, które mogą inspirować dyskusję i przyczynić się do rozwoju wiedzy pedagogicznej. Czekamy na opracowania prezentujące wyniki badań empirycznych, kwestionujące powszechnie podzielane przekonania, inicjujące spory metodologiczne, stawiające pytania o istotę pedagogicznej wiedzy, jej źródła, sposoby jej zdobywania, oczekiwania co do uzyskiwanych odpowiedzi.