Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Zapora ghost writting

13.07.2013
Lista informacji

Zgodnie z zaleceniami MNiSW, by przeciwdziałać praktykom ghostwritting i guest authorship, każdy autor tekstu zobowiązany jest  do ujawnienia informacji o źródłach jego finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wkładzie wszystkich osób, które brały udział w tworzeniu tekstu na każdym etapie jego powstawania. Autentyczność danych autor potwierdza w chwili elektronicznego zgłoszenia tekstu do publikacji w półroczniku Przegląd Pedagogiczny.

W przypadku tekstu, który powstał w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (lub inną instytucję, stowarzyszenie, inne podmioty), konieczne jest podanie (przy tytule w pierwszym dolnym przypisie) poniższej formuły:

"Artykuł powstał/badania przeprowadzono w ramach projektu nr ......... pt. .................., finansowanego przez ................... (Kierownik projektu: tytuł/stopień naukowy, imię, nazwisko, afiliacja; zespół badawczy: dla każdej osoby - tytuł, imię, nazwisko, afiliacja)".

W przypadku tekstu, który powstał na podstawie pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej, konieczne jest podanie (przy tytule w pierwszym dolnym przypisie) poniższej formuły:

"Artykuł napisany na podstawie pracy magisterskiej/rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem: tytuł, imię, nazwisko, afiliacja w ................... (nazwa instytucji naukowej) w .................. ( miasto, rok)".

W przypadku tekstu, który powstał przy współudziale innych osób, konieczne jest podanie (przy tytule w pierwszym dolnym przypisie) wkładu innych autorów w powstawanie tekstu, zgodnie z formułą:

"Autor............... afiliacja ........... wkład w powstawanie artykułu .........................................".