Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Zasady etyki publikacji

Zasady etyczne odnoszące się do publikacji w „Przeglądzie Pedagogicznym”*

Redakcja "Przeglądu Pedagogicznego" dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie kroki przeciwko zaniedbaniom i uchybieniom w tym zakresie.

Do obowiązków Redakcji należą:

Decyzje o publikacji

Przy podejmowaniu decyzji o publikacji Redakcja ma obowiązek uwzględniać aktualnie obowiązujące regulacje prawne, w tym przepisy dotyczące prawa autorskiego.

Zakaz dyskryminacji

W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji Redakcja przestrzega prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Poufność/ujawnienie i konflikt interesów
Członkowie zespołu redakcyjnego nie mogą ujawniać informacji dotyczących złożonego do publikacji artykułu (w tym również treści recenzji) osobom trzecim (tzn. osobom, które nie są zaangażowane w proces publikacji). Redakcja nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych o recenzentach autorom. Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych (jeżeli Redakcja posiada wiedzę w tym zakresie).

Członkowie Redakcji nie mogą w swoich publikacjach/wystąpieniach powoływać się, cytować lub w jakikolwiek inny sposób odnosić do treści artykułów, które nie zostały jeszcze opublikowane bez zgody ich autorów/ek.

Sprawdzanie systemem antyplagiatowym

Nadsyłane artykuły są sprawdzane za pomocą systemu antyplagiatowego.

Do obowiązków recenzentów/ek należą:

Decyzje redakcyjne
Recenzent/ka wspiera Redakcję w podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji artykułu.

Terminy
Recenzent/ka ma obowiązek zadeklarować, czy wykona pracę w wyznaczonym terminie. Jeżeli uzna, że sporządzenie recenzji w tym terminie nie jest możliwe, powinien/nna poinformować o tym Redakcję.

Standardy obiektywności
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami. Uwagi konstruowane przez recenzentów powinny mieć charakter konstruktywny i merytoryczny.

Poufność/ujawnienie i konflikt interesów
Wszystkie recenzowane prace są poufne. Nie można ich pokazywać ani rozmawiać na ich temat z innymi osobami, niż członkowie Redakcji. Wszelkie wątpliwości, uwagi krytyczne i polemiczne należy sformułować w recenzji. Treść recenzji należy również traktować jako dokument poufny. Informacje pozyskane w wyniku recenzji nie mogą być wykorzystywane do uzyskania korzyści osobistych.

Anonimowość
Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów/ek recenzentom/kom.

Potwierdzenie źródeł
Recenzent/ka powinien/na poinformować Redakcję o każdym podejrzeniu naruszenia praw autorskich w recenzowanym tekście oraz zwracać uwagę na braki lub błędy w przypisach.

Do obowiązków autorów/ek należą:

Właściwe oznaczenie autorstwa pracy/ujawnienie źródeł finansowania/ konflikt interesów
Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które w znaczący sposób wpływały na treść artykułu. Pozostałe osoby zaangażowane w pracę nad artykułem powinny być wymienione w przypisie jako osoby współpracujące, np. wykonawcy badań terenowych.

Do obowiązków autorów/ek należy ujawnienie wszelkich źródeł finansowania projektów w swojej pracy, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (afiliacja i/lub stosowny odnośnik) oraz wszelkich istotnych konfliktów interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Redakcja uznaje, że ghostwriting/guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora/ki jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a jego/jej nazwisko figuruje w nagłówku artykułu.

Autor/ka składa oświadczenie, którego celem jest zapobieganie praktykom ghostwriting/guest autorship.

Dostęp do danych i utrzymanie danych
Autorzy i autorki mogą zostać poproszeni o dostarczenie danych nieprzetworzonych dotyczących pracy złożonej do publikacji.

Publikacje wielokrotne, konkurencyjne
Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach
W przypadku, gdy autor/ka odkryje istotny błąd lub nieścisłość w swojej pracy, powinien jak najszybciej powiadomić o tym Redakcję. Również Redakcja dowiedziawszy się o istotnych błędach od osób trzecich, podejmuje niezbędne kroki w celu stosownej korekty.

Oryginalność i plagiat/potwierdzenie źródeł
Autorzy/ki przekazują do redakcji wyłącznie oryginalne prace. Obowiązani są przy tym ujawniać źródła, które miały wpływ na powstanie artykułu złożonego do publikacji, poprzez zastosowanie przypisów i cytatów. Autorzy/ki powinni upewnić się, że nazwiska autorów/ek cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób oznaczone. Autorzy/ki nie mogą powoływać się na informacje uzyskane prywatnie, bez wyraźnej zgody pochodzącej z danych źródeł. Nie mogą też wykorzystywać bez zgody odpowiednich organów informacji poufnych.

Redakcja ma obowiązek dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

* Opracowano na podstawie: COPE's Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors

Pobierz pliki