Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Zasady recenzowania

Kolegium Redakcyjne Półrocznika Przegląd Pedagogiczny decyduje o wstępnym przyjęciu lub odrzuceniu nadesłanego tekstu. Podejmując taką decyzję bierze pod uwagę przede wszystkim kryteria formalne oraz własną wstępną ocenę merytoryczną, w tym zgodność problematyki nadesłanego tekstu z profilem czasopisma. Następnie artykuł jest kierowany do dwóch recenzentów.  Po procesie recenzyjnym Kolegium Redakcyjne decyduje o przyjęciu tekstu do druku lub jego odrzuceniu biorąc pod uwagę ostateczne rekomendacje zawarte w recenzjach.

Wszystkie nadesłane teksty są recenzowane w oparciu o zasadę podwójnej niejawności, tzn. recenzenci i autorzy tekstów w procesie recenzyjnym pozostają anonimowi względem siebie. Lista recenzentów wszystkich tekstów nadesłanych do danego numeru czasopisma publikowana jest na stronie internetowej czasopisma raz w roku. 

W trosce o zachowanie dobrych praktyk Redakcja dokłada wszelkich starań, aby każdy tekst był recenzowany przez dwóch recenzentów z różnych ośrodków naukowych lub badawczych, z którymi autor tekstu nie jest związany. Dokonując wyboru recenzentów Redakcja stara się wykluczyć konflikt interesów recenzenta i autora tekstu (m.in. bezpośrednie relacje osobiste recenzenta i autora tekstu, np. pokrewieństwo, bezpośrednią podległość zawodową, i - o ile jest to możliwe - również bezpośrednią współpracę badawczą). Tekst w języku obcym kierowany jest przez Redakcję do co najmniej jednego recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej, innej niż ta, z którą związany jest autor.

Proces recenzowania dokonuje się na drodze elektronicznej. Recenzje - z pominięciem danych personalnych recenzenta - zostają przesłane autorowi wraz z prośbą o ustosunkowanie się do nich. Tekst ostatecznie odsyłany do redakcji przez autora po procesie recenzyjnym powinien uwzględniać uwagi recenzentów. W przypadku rekomendacji recenzenta, iż tekst powinien zostać poprawiony z koniecznością ponownej recenzji, Redakcja kieruje tekst po uwzględnieniu przez autora tekstu uwag recenzenta do ponownej recenzji, do tego samego recenzenta.

Formularz recenzji publikujemy poniżej.

Pobierz pliki